Výsledky přijímacího řízení pro šk.r. 2019/2020

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - viz soubor pod textem

Přijatí uchazeči:

§ 60a, odstavec 6, Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): „Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledku přijímacího řízení.“

Nepřijatí uchazeči, kteří SPLNILI kritéria přijímacího řízení:

V případě zájmu o studium na naší škole doporučujeme podat ODVOLÁNÍ (viz formulář pod textem). „ Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne oznámení výsledku přijímacího řízení, u nepřijatých uchazečů do tří pracovních dnů ode dne doručení výsledku přijímacího řízení.“ Odvolání se podává ředitelce Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice.