Obsah přijímacího řízení

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

/Kritéria přijímacího řízení jsou ke stažení pod textem/

1. Jednotná přijímací zkouška (dále JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.

2. Školní přijímací zkouška (praktická zkouška) ve 3 oblastech.

  1. Ověřování hudebních předpokladů uchazeče:  hlasové předpoklady:     zazpívat lidovou píseň dle vlastního výběru a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje;  sluchové předpoklady:   zazpívat slyšené tóny hrané zkoušejícím na klavír; určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4); rozlišit durové a mollové akordy; rytmické předpoklady:    opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu;  znalost not v houslovém klíči:     zápis diktátu not;   Pro přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj.   
  2. Ověřování výtvarných předpokladů uchazeče:  Splnění výtvarného úkolu podle zadání (např. kresba, malba, koláž).   Výtvarné pomůcky budou zapůjčeny školou. 
  3. Ověřování řečových předpokladů uchazeče – praktická zkouška:  Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text pohádky dle vlastního výběru; text pohádky si uchazeč přinese vlastní. Zkouška porozumění textu. Zadaný text si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež.

3. Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání – prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

4. Aktivity, které osvědčují vhodné schopnosti uchazeče.

5. Hra na hudební nástroj (není podmínkou k přijetí uchazeče). Hraje-li uchazeč na hudební nástroj, přinese si je ke školní přijímací zkoušce. Klavír je k dispozici ve škole.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk.r. 2019/2020

- viz soubor pod textem


Přijatí uchazeči:
§ 60a, odstavec 6, Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): „Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledku přijímacího řízení.“


Nepřijatí uchazeči, kteří SPLNILI kritéria přijímacího řízení:
V případě zájmu o studium na naší škole doporučujeme podat ODVOLÁNÍ (viz formulář pod textem). „ Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne oznámení výsledku přijímacího řízení, u nepřijatých uchazečů do tří pracovních dnů ode dne doručení výsledku přijímacího řízení.“ Odvolání se podává ředitelce Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice.