Rozhodnutím ředitelky školy byli přijati na uvolněná místa tito uchazeči (pod registračními čísly): 

75-31-M / 01   Předškolní a mimoškolní pedagogika

 pořadí      evidenční číslo      body celkem      Autoremedura dne:
 21.          662018               54,7                  04.05.2018
 22.          572018               54,2                  04.05.2018
 24.          472018               53,6                  07.05.2018
 25.          752018               53                     07.05.2018
 26.          802018               52,7                  07.05.2018
 27.          562018               52,6                  15.05.2018
 29.          502018               51,8                  15.05.2018

 30.          532018               51,8                  16.05.2018

 31.          622018               51,3                  21.5.2018 
 


75-41-M / 01   Sociální činnost

pořadí      evidenční číslo     body celkem       Autoremedura dne:
 11           462018               34                      09.05.2018
 

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí výše jmenovaný uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v církevní střední škole pedagogické a sociální Bojkovice odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek podepsaný žákem i zákonným zástupcem je možné poslat poštou nebo odevzdat osobně na sekretariát školy. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka výše uvedené školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení  75-41-M/01  Sociální činnost

Přijatí uchazeči:

Pořadí evidenční číslo žáka Body ZŠ Celkem body  
1. 3712018 15 15 přijat/á
2. 3632018 10 10 přijat/á

 

P o u č e n í
§ 60a, odstavec 6, Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):  „Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledku přijímacího řízení.“

§ 60a, odstavec 7, Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):  „Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.“

P o u č e n í    o    o d v o l á n í
§ 60, odst. 19, Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): „ Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne oznámení výsledku přijímacího řízení, u nepřijatých uchazečů do tří pracovních dnů ode dne doručení výsledku přijímacího řízení.“  Odvolání se podává ředitelce  Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice.