UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost (např. denní a týdenní stacionáře pro děti a mládež, azylové domy pro matky v tísni, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, mateřská a rodinná centra apod.)

KOMPETENCE ABSOLVENTA

Vzdělávání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a vzdělávacím předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence.

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení

Absolvent se umí efektivně učit, zhodnotit své výsledky a reálně si stanovuje cíle dalšího vzdělávání. To znamená, že:

 • má pozitivní vztah k učení a vzdělávání;

 • ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;

 • uplatňuje různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; je čtenářsky gramotný;

 • s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizuje si poznámky;

 • využívá ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí;

 • sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí;

 • zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

Kompetence k řešení problémů

Absolvent je schopen samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy. To znamená, že:

 • rozumí zadání úkolu, určí jádro problému, dokáže získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;

 • při řešení problémů uplatňuje různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace;

 • zvolí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve;

 • je schopen spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmová práce).

Komunikativní kompetence

Absolvent je schopen se vyjadřovat v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích. To znamená, že:

 • se vyjadřuje přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci ústně i písemně, dokáže se vhodně prezentovat;

 • formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;

 • aktivně se účastní diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje;

 • dokáže zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata;

 • dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;

 • zaznamená písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.);

 • vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování;

 • dosáhne jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce;

 • má jazykovou způsobilosti potřebnou pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě);

 • chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení.

Personální a sociální kompetence

Absolvent je schopen stanovit si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů. To znamená, že:

 • posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadne důsledky svého jednání a chování v různých situacích;

 • umí si stanovit cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;

 • reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímá radu i kritiku;

 • ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí;

 • má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;

 • je schopen se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, je připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, je finančně gramotný;

 • pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností;

 • přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly;

 • podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje návrhy druhých;

 • přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předchází osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.

Občanské kompetence a kulturní povědomí

Absolvent uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury. To znamená, že:

 • jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;

 • dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;

 • jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá k uplatňování hodnot demokracie;

 • uvědomuje si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých;

 • zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;

 • chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje;

 • uznává hodnoty života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;

 • uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;

 • podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen pozitivní vztah.

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Absolvent je schopen optimálně využívat své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřeby celoživotního učení. To znamená, že:

 • má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;

 • má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;

 • má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umí je srovnat se svými představami a předpoklady;

 • umí získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;

 • vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli, prezentuje svůj odborný potenciál a své profesní cíle;

 • zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;

 • rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokáže vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.

Matematické kompetence

Absolvent je schopen funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích. To znamená, že by měl:

 • správně používat a převádět běžné jednotky;

 • používat pojmy kvantifikujícího charakteru;

 • provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;

 • nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení;

 • číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);

 • aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru;

 • efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

Absolvent pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi. To znamená, že:

 • pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií;

 • pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;

 • učí se používat nové aplikace;

 • komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace;

 • získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím Internetu;

 • pracuje s informacemi z různých zdrojů nesených na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií;

 • uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, je mediálně gramotným.

Odborné kompetence:

Připravovat, realizovat a evaluovat výchovně vzdělávací a zájmové činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí předškolního a školního věku, tzn. aby absolventi:

 • připravovali a realizovali samostatně i v týmu projekty výchovně vzdělávací práce pro skupiny dětí a prováděli jejich evaluaci;

 • zohledňovali při přípravě a realizaci projektů výchovně vzdělávací práce individuální zvláštnosti a subjektivní potřeby svěřených dětí, stejně jako objektivní podmínky, ve kterých bude výchovně vzdělávací činnost realizována;

 • používali vzdělávací strategie v souladu se stanovenými cíli a podmínkami pedagogické práce;

 • chápali a systematicky rozvíjeli vrozené i získané dispozice dětí, specificky se zaměřovali na rozvoj jejich klíčových kompetencí;

 • vedli děti ke zdravému způsobu života a umožňovali dětem co nejvíce pohybu ve zdravém přírodním prostředí;

 • rozvíjeli u dětí pozitivní sociální vztahy, jejich hodnotovou orientaci a vedli je k prosociálnímu jednání;

 • vytvářeli pro děti bezpečné, důvěryhodné a podnětné prostředí, podporující výchovně vzdělávací práci, zahrnující i rozvoj vzdělávacích potencialit každého jednotlivce;

 • sledovali a vyhodnocovali pravidelně a zodpovědně změny ve vývoji svěřených dětí a dokázali na ně odpovídajícím způsobem reagovat;

 • dokázali řídit učební/zájmovou činnost, analyzovat pedagogické problémy, navrhovat, zdůvodňovat a argumentovat jejich řešení;

 • ovládali základní činnosti (např. hudební, výtvarné, dramatické aj.) přiměřené věku dětí a využívali vlastních dispozic v těchto oblastech;

 • byli schopni sebereflexe a celoživotního profesního rozvoje;

 • zvládali techniky komunikace s rodiči nebo institucemi;

 • sledovali průběžně vývoj pedagogické teorie a změny ve vzdělávací politice, včetně legislativních změn.

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

 • chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své, svěřených dětí a spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. rodičů a jiných návštěvníků);

 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;

 • osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví;

 • znali systém péče státu o zdraví pracovníků a dětí (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);

 • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce nebo služeb, tzn. aby absolventi:

 • chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména výchovně vzdělávacího zařízení;

 • dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti, pokud jsou ve škole nebo školském zařízení zavedeny;

 • dbali na naplňování standardů kvality výchovně vzdělávacího procesu a zohledňovali oprávněné požadavky klienta (dětí, rodičů).

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

 • znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení;

 • zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, vliv na životní prostředí, sociální dopady;

 • efektivně hospodařili se svými finančními prostředky;

 • nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ, STUPEŇ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

 • Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou. Konání maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušným prováděcím právním předpisem v aktuálním znění.

 • Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je "vysvědčení o maturitní zkoušce".

 • Dosaženým stupněm vzdělávání je "střední vzdělání s maturitní zkouškou".

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Složení maturitní zkoušky dává absolventům možnost přihlásit se ke studiu v navazujících studijních oborech na vyšších odborných školách a vysokých školách.

 • Absolvent je také připraven prohlubovat si své odborné znalosti v rámci celoživotního učení účastí na kurzech, seminářích a školeních a také samostudiem.