UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Absolvent získal kvalifikaci pracovníka sociálních služeb ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., zákon o sociálních službách. Uplatní se v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Absolvent získal také odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

KOMPETENCE ABSOLVENTA

Vzdělávání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a vzdělávacím předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence.

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení

Absolvent se umí efektivně učit, zhodnotit své výsledky a reálně si stanovuje cíle dalšího vzdělávání. To znamená, že:

 • má pozitivní vztah k učení a vzdělávání;

 • ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;

 • uplatňuje různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; je čtenářsky gramotný;

 • s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizuje si poznámky;

 • využívá ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí;

 • sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí;

 • zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

Kompetence k řešení problémů

Absolvent je schopen samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy. To znamená, že:

 • rozumí zadání úkolu, určí jádro problému, dokáže získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;

 • při řešení problémů uplatňuje různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace;

 • zvolí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve;

 • je schopen spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmová práce).

Komunikativní kompetence

Absolvent je schopen se vyjadřovat v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích. To znamená, že:

 • se vyjadřuje přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci ústně i písemně, dokáže se vhodně prezentovat;

 • formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;

 • aktivně se účastní diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje;

 • dokáže zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata;

 • dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;

 • zaznamená písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.);

 • vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování;

 • dosáhne jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce;

 • má jazykovou způsobilosti potřebnou pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě);

 • chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení.

Personální a sociální kompetence

Absolvent je schopen stanovit si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů. To znamená, že:

 • posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadne důsledky svého jednání a chování v různých situacích;

 • umí si stanovit cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;

 • reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímá radu i kritiku;

 • ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí;

 • má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;

 • je schopen se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, je připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, je finančně gramotný;

 • pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností;

 • přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly;

 • podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje návrhy druhých;

 • přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předchází osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.

Občanské kompetence a kulturní povědomí

Absolvent uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržuje je, jedná v souladu s udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury. To znamená, že:

 • jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;

 • dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;

 • jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá k uplatňování hodnot demokracie;

 • uvědomuje si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých;

 • zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;

 • chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje;

 • uznává hodnoty života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;

 • uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;

 • podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen pozitivní vztah.

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Absolvent je schopen optimálně využívat své osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřeby celoživotního učení. To znamená, že:

 • má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;

 • má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;

 • má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umí je srovnat se svými představami a předpoklady;

 • umí získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;

 • vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli, prezentuje svůj odborný potenciál a své profesní cíle;

 • zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;

 • rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokáže vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.

Matematické kompetence

Absolvent je schopen funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích. To znamená, že by měl:

 • správně používat a převádět běžné jednotky;

 • používat pojmy kvantifikujícího charakteru;

 • provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;

 • nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení;

 • číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);

 • aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru;

 • efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

Absolvent pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi. To znamená, že:

 • pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií;

 • pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;

 • učí se používat nové aplikace;

 • komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace;

 • získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím Internetu;

 • pracuje s informacemi z různých zdrojů nesených na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií;

 • uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, je mediálně gramotným.

Odborné kompetence:

Připravovat, realizovat a evaluovat výchovně vzdělávací a zájmové činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí předškolního a školního věku, tzn. aby absolventi:

 • připravovali a realizovali samostatně i v týmu projekty výchovně vzdělávací práce pro skupiny dětí a prováděli jejich evaluaci;

 • zohledňovali při přípravě a realizaci projektů výchovně vzdělávací práce individuální zvláštnosti a subjektivní potřeby svěřených dětí, stejně jako objektivní podmínky, ve kterých bude výchovně vzdělávací činnost realizována;

 • používali vzdělávací strategie v souladu se stanovenými cíli a podmínkami pedagogické práce;

 • chápali a systematicky rozvíjeli vrozené i získané dispozice dětí, specificky se zaměřovali na rozvoj jejich klíčových kompetencí;

 • vedli děti ke zdravému způsobu života a umožňovali dětem co nejvíce pohybu ve zdravém přírodním prostředí;

 • rozvíjeli u dětí pozitivní sociální vztahy, jejich hodnotovou orientaci a vedli je k prosociálnímu jednání;

 • vytvářeli pro děti bezpečné, důvěryhodné a podnětné prostředí, podporující výchovně vzdělávací práci, zahrnující i rozvoj vzdělávacích potencialit každého jednotlivce;

 • sledovali a vyhodnocovali pravidelně a zodpovědně změny ve vývoji svěřených dětí a dokázali na ně odpovídajícím způsobem reagovat;

 • dokázali řídit učební/zájmovou činnost, analyzovat pedagogické problémy, navrhovat, zdůvodňovat a argumentovat jejich řešení;

 • ovládali základní činnosti (např. hudební, výtvarné, dramatické aj.) přiměřené věku dětí a využívali vlastních dispozic v těchto oblastech;

 • byli schopni sebereflexe a celoživotního profesního rozvoje;

 • zvládali techniky komunikace s rodiči nebo institucemi;

 • sledovali průběžně vývoj pedagogické teorie a změny ve vzdělávací politice, včetně legislativních změn.

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

 • chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své, svěřených dětí a spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. rodičů a jiných návštěvníků);

 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;

 • osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví;

 • znali systém péče státu o zdraví pracovníků a dětí (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);

 • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce nebo služeb, tzn. aby absolventi:

 • chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména výchovně vzdělávacího zařízení;

 • dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti, pokud jsou ve škole nebo školském zařízení zavedeny;

 • dbali na naplňování standardů kvality výchovně vzdělávacího procesu a zohledňovali oprávněné požadavky klienta (dětí, rodičů).

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

 • znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení;

 • zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, vliv na životní prostředí, sociální dopady;

 • efektivně hospodařili se svými finančními prostředky;

 • nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ, STUPEŇ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁN

 • Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou. Konání maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušným prováděcím právním předpisem v aktuálním znění.

 • Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je "vysvědčení o maturitní zkoušce".

 • Dosaženým stupněm vzdělávání je "střední vzdělání s maturitní zkouškou".

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Složení maturitní zkoušky dává absolventům možnost přihlásit se ke studiu v navazujících studijních oborech na vyšších odborných školách a vysokých školách.

 • Absolvent je také připraven prohlubovat si své odborné znalosti v rámci celoživotního učení účastí na kurzech, seminářích a školeních a také samostudiem.