Školská rada

Školská rada podle §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na odvolání ředitele,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Složení školské rady

Rada je tříčlenná, funkční období členů rady je 3 roky - do 8. dubna 2019:

 1. Mgr. Petr Víceník - člen jmenovaný ředitelkou školy
 2. Mgr. Roman Švehlík - zástupce pedagogických pracovníků školy
 3. Michaela Vráždilová - zástupce zákonných zástupců škly a zletilých žáků školy

 

 

Rada školské právnické osoby

Rada školské právnické osoby je povinným orgánem škol, jejichž zřizovatelem není některý ze subjektů veřejné správy. Rada přejímá většinu kompetencí, které v případě veřejných škol přísluší zřizovateli. Rada dbá na zachování účelu školy, schvaluje vzdělávací programy, rozpočet, vnitřní předpisy apod. ( viz §132 Zákona č. 561/2004 Sb.). Členy rady jmenuje zřizovatel.

Členové Rady:

 1. Mgr. Marie Neradová
 2. Mgr. et Mgr. Hana Kubíková
 3. Ing. Ludmila Chládková