9. 5. 2018

obor 75-41-M/01 Sociální činnost
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením §60, §60a - §60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (šolský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vez znění pozdějších předpisů a vsouladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro studium na Církevní střední škole pedagogické a sociální Bojkovice (pro školní rok 2018/2019), studijní obor      75-41-M/01 Sociální činnost.

Obecné informace:

 • Předpokládaný počet přijímaných:                3 žáci
 • Do přijímacího řízení budou zahrnuti žáci, kteří do 17. května 2018 dodají ředitelsví školy základní školou potvrzenou přihlášku ke studiu – osobně nebo poštou.

Na přihlášce musí být uveden:

 • Prospěch z předmětů uvedených na závěrečném vysvědčení z 8. třídy a prospěch z předmětů z prvního pololetí 9. třídy (možno nahradit ověřenou kopií vysvědčení).
 • Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem žáka a žákem.
 •  kolenoce obor vzdělávání se uvádí kód:  75-41-M/01  Sociální činnost.
 • Termín II. kola přijímacího řízení:       18. května 2018
 • Přijímací zkouška se nekoná. Žáci budou přijímáni na základě studijních výsledků ze základní školy.

Kritéria přijetí:

Ředitelka školy hodnotí uchazeče dle splnění následujících kritérií:

 • Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, tj. prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ.
 • Jestliže měl uchazeč průměrné hodnocení z českého jazyka, matematiky a 1. cizího jazyka  v 2. pololetí 8. třídy ZŠ a v 1.pololetí 9. třídy ZŠ větší než 3,0,  nevyhoví přijímacímu řízení.
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí.
 • Při rovnosti bodů rozhoduje (ve stanoveném pořadí): v případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle výsledku vzdělávání v předmětu český jazkyk na konci 8. ročníku ZŠ a dále pak (v případě shody) podle výsledku vzdělávání v předmětu 1.cizí jazyk na konci 8. třídy ZŠ. 

 Bodová škola k Hodnocení prospěchu žáka na ZŠ:

 Průměrný prospěch – součet „dvou pololetí“ po zaokrouhlení na dvě desetinná místa

 • Méně než 2,49       20 bodů
 • 2,50 – 2, 99           15 bodů
 • 3,00 – 3,49            10 bodů
 • 3, 50 – 3,99           5 bodů
 • 4,00 – 4,49            3 body
 • Více než 4,50          1 bod

 Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v anonymizované podobě dne 18.5.2018 na internetových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy.