loading...
  Profil absolventa
Učební plán
Školní vzdělávací program
Profil absolventa

profil_absolventa

Absolvent se uplatní jako učitel / učitelka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Absolvent se vyznačuje širokou škálou pedagogických kompetencí, které spočívají v odborných znalostech pedagogiky, psychologie a didaktik, pedagogických schopností a praktických pedagogických dovedností a dovedností komunikačních. Vedle toho dále specifickými dovednostmi pěveckými, znalostí hry na hudební nástroj, dovednostmi výtvarného vyjadřování, pohybovou obratností a kultivovaností.

Učební plán

VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY

1. r.    

2. r.    

3. r.    

4. r.    

celkem 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

2

0

0

4

Občanská nauka

0

0

2

2

4

Základy křesťanství

2

2

2

0

6

Matematika

3

3

2

2

10

Zeměpis

2

0

0

0

2

Základy přírodních věd

2

2

0

0

4

Výtvarná výchova

2

2

0

0

4

Hudební výchova

1

1

0

0

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Konverzace v cizím jazyce

0

1

1

2

4

Seminář z českého jazyka a literatury

     

1

1

Seminář z matematiky

     

1

1

Seminář z odborných předmětů

     

1

1

 

22

21

15

17

75

           

ODBORNĚ PŘEDMĚTY

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

celkem

Psychologie

1

1

2

2

6

Pedagogika

2

2

2

2

8

Zdravotní nauky

2

2

-

-

4

Základy ekonomiky

-

-

2

-

2

Výpočetní technika a administrativa

2

2

-

-

4

Osobnostní výchova

1

1

-

-

2

Komunikační dovednosti

-

-

1

-

1

Praxe

-

-

3

4

7

Výtvarná výchova s metodikou

-

-

2

2

4

Literární a jazyková výchova

-

1

-

-

1

Literární a dramatická výchova s metodikou

-

-

2

2

4

Hudební výchova s metodikou

-

1

2

2

5

Hlasová výchova

1

-

-

-

1

Tělesná výchova s metodikou

-

-

2

2

4

Hra na hudební nástroj (klavír)

2

2

1

1

6

 

11

12

19

17

59

           

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

VVM (specializace)

-

-

1

1

 

HVM (specializace)

-

-

1

1

 

LDV (specializace)

-

-

1

1

 

 

 

Školní vzdělávací program